SPONSORSHIP CONTRACT

 

Nr.     /        /

 

 

 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

Între:

 

S.C. , cu sediul în , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.      ,Cod de Înregistrare Fiscală        având Cont IBAN:       , deschis la Banca      , reprezentată prin      , în calitate de Administrator, denumită în continuare Sponsor,

 

si

 

FUNDATIA SIGURANTA AUTO, cu sediul în Bucureşti,str. Barbu Vacarescu,nr. 313-321, Bl.B, Et.3, Ap.CAM 1, nr. inregistrare în Registrul Special al ONGurilor: 08/05/1997, cod fiscal 9405636, având cont nr. RO40BACX0000002033556000, deschis la UniCredit Bank, reprezentată prin Alice Mitu,  în calitate de Membru fondator, denumită în continuare Beneficiar,

 

În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti, privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 32/1994 cu modificările şi completările ulteriore, precum şi cu prevederile Legii 571/2003 cu modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare),

 

se încheie următorul contract:

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului de către Sponsor cu suma de                         RON. Suma va fi utilizată pentru desfăşurarea programului Siguranta Micului Pasager-activități de sustinere a educatiei siguranta auto copii.

 

 1. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract de sponsorizare se încheie pe perioada                                           .

 

 1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
 2. Obligaţiile Beneficiarului

1.1 Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani acordată în scopul menţionat la cap. B, “Obiectul contractului”.

1.2 Beneficiarul va prezenta sponsorului un Raport de activitate şi/sau documente justificative referitoare la activitatea sponsorizată până la data de

 

 1. Obligaţiile Sponsorului

2.1 Sponsorul se obligă să vireze în contul Beneficiarului suma de ……….. RON, cu specificaţia “sponsorizare pentru derularea programul de activităţi pentru             .

 

 1. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile prevăzute de lege. Invocarea “forţei majore” se face în scris în termen de cinci zile de la data începerii evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept “forţa majoră.”

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi remise spre soluţionare organelor competente din România.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE
 2. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor părţi. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care devine parte integrantă a contractului.
 3. Dacă termenul de onorare a obligaţiilor ce rezidă din prezentul contract nu este respectat de către Sponsor, iar dacă intârzierea depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare, Beneficiarul poate rezilia unilateral acest contract.
 4. În cazul în care Beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele prevăzute în acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare prealabilă de 10 (zece) zile. În acest caz Beneficiarul se obligă să restituie integral sumele ce au făcut obiectul sponsorizării şi să plătească daune în cuantum egal cu dobânda practicată de banca sponsorului.
 5. Dacă una dintre părţi solicită rezilierea contractului, în alte condiţii decât cele prevăzute la alineatele 2 sau 3 din acest capitol, acestea trebuie să îşi facă cunoscută intenţia, în scris, cu 30 (treizeci) de zile înainte de termenul la care doreşte încetarea relaţiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele părţi şi în cadrul perioadei de preaviz de 30 de zile.
 6. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale, cu valoare juridica egală, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

BENEFICIAR                                                                                       SPONSOR

 

FUNDATIA SIGURANTA AUTO COPII

 

Reprezentant legal                                                                             Reprezentant legal